ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen te zijn, tussen de opdrachtgever en Republic waarbij gebruik wordt gemaakt van modellen die bij Republic zijn aangesloten.

 

2. TARIEVEN

2.1 De diensten van een model verstrekt door Republic aan de opdrachtgever worden vastgesteld door Republic en berekend op basis van een uur, halve dag of dagtarief.

2.2 Alle tarieven en toeslagen zijn exclusief agentschapsprovisie en B.T.W. Republic berekent een provisie van 20% over het totaal van de door Opdrachtgever verschuldigde tarieven en toeslagen, alsmede daarover een omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.

2.3 Tenzij schriftelijk met de Opdrachtgever anders is overeengekomen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

a. Uurtarief:
Voor boekingen van een uur wordt een toeslag van € 25 extra in rekening gebracht op het afgesproken uurtarief.

b. Halve dag tarief:
Een halve dag bestaat uit 4 uren en dient te eindigen om 13.00 uur, dan wel aan te vangen vanaf 14.00 uur op enige dag.

c. Dag tarief
Tenzij het uur of halve dagtarief uitdrukkelijk is overeengekomen, zal het dagtarief worden berekend ongeacht de tijd dat het model geleverd door Republic, met een maximum van 8 uur, ter beschikking is geweest voor de opdrachtgever.

d. Overuren:
Dagboekingen voor fotografie bedragen maximaal 8 werkuren. Dagboekingen voor film bedragen maximaal 10 werkuren. Overuren worden doorberekend aan de hand van het standaarduurtarief van het model.

Uren en overuren voor werkzaamheden die plaatsvinden tussen 00.00 uur en 08.00 uur worden doorberekend tegen tweemaal het standaard uurtarief per model.

e. Fitting en repetities:
Werkzaamheden ter voorbereiding van opnames en shows, zoals doorpassen, repetities e.d. worden doorberekend tegen 50% van het uurtarief, indien deze niet langer dan 2 uur in beslag nemen. Daarna wordt het volle uurtarief in rekening gebracht.

f. Reiskosten:
De reiskosten voor boekingen buiten Amsterdam dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed. Deze bestaan uit een eersteklas treintarief en eventuele taxikosten. Reiskosten voor in het buitenland verblijvende of wonende modellen worden volledig in rekening gebracht tegen een, tenzij anders overeengekomen, economy vliegticket en eventuele taxikosten. Kosten voor buitenlandse reizen moeten, tenzij anders overeengekomen, door de opdrachtgever van tevoren worden voldaan.

 

3. TOESLAGEN

3.1 De toeslagtarieven worden door Republic op aanvraag aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt en zijn van toepassing indien:

a. Het model verschijnt in commercials, shows, film, televisie of video opnamen of verschijnt op o.a. posters, displays (al dan niet in winkels), abri’s, billboards, internet, aanplakbiljetten, affiches, stickers, ansichtkaarten, boomerangkaarten, showcards, kalenders, labels, verpakkingen, raamposters, afbeeldingen op trams, bussen en vrachtwagens en in het algemeen elk gebruik dat afwijkt van het materiaal dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het tussen Republic en de Opdrachtgever overeengekomen gebruik.

b. Het materiaal gebruikt wordt voor meer dan één medium, meer dan één onderwerp of in meer dan één land.

c. Ondergoed:
Voor werkzaamheden en/of opnames in ondergoed wordt een toeslag van 50% op het afgesproken tarief in rekening gebracht, berekent per model.

d. Naakt:
Het maken van deels of volledige naaktfoto’s is verboden tenzij de Opdrachtgever en Republic voorafgaand hierover schriftelijk een overeenstemming hebben bereikt. Voor naaktfotografie wordt een toeslag van 100% berekend over het afgesproken tarief.

e. Casting:
Wanneer modellen gevraagd worden voor een casting worden geen extra kosten berekend, tenzij het 10 of meer modellen betreft. In dit geval is een toeslag van €100 verschuldigd.

f. Reistijd:
Bij werkzaamheden buiten Amsterdam wordt een reistijd op de hele uren in rekening gebracht tegen 50% van het afgesproken uurtarief. Bij hele dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.

3.2 Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de Opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt.

3.3 De toeslag en daaraan verbonden periode start met ingang van de boekingsdatum mits anders schriftelijk overeengekomen met Republic.

 

4. ONGEOORLOOFD GEBRUIK MATERIAAL

Zonder voorafgaande aankondiging door de opdrachtgever en daarop
gevolgde schriftelijke toestemming van Republic is de
opdrachtgever niet gerechtigd tot enig ander gebruik van het
materiaal dan vooraf is overeengekomen.
Maakt de opdrachtgever zonder toestemming van Republic enig gebruik van materiaal dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, dan is opdrachtgever alsnog verplicht tot betaling van een toeslag voor dat gebruik, gebaseerd op het daarvoor geldende tarief en een eventuele boete vanwege de aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens mogelijk benadeelde derden.

 

5. OPTIES EN BOEKINGEN

5.1 Opties op modellen dienen 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking
te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties maar in
overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste
optant zal moeten beslissen.

5.2 Met betrekking tot de duur van de opdracht geldt tussen partijen
voorts hetgeen vermeld staat op de door de opdrachtgever of fotograaf
ondertekende boekingsbevestiging. Indien de boekingsbevestiging onvolledig is of ontbreekt is de factuur geldend.

 

6. ANNULERINGSKOSTEN

6.1 Indien de opdrachtgever voorafgaande aan het overeengekomen
boekingstijdstip tot afzegging van de opdracht overgaat, worden
onderstaande kosten doorberekend. De annuleringskosten gelden ook indien de annulering de opdrachtgever op geen enkele wijze verweten of aangerekend kan worden.

a. Geen kosten:
Annulering tot 48 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen.
72 uur vóór de boeking van in het buitenland wonende modellen. Wel worden, voor buitenlandse modellen, eventuele al gekochte trein of vliegtickets doorberekend

b. 50%:
Annulering tot 24 uur vóór de boeking van in Nederland-en buitenland (inclusief eventuele reiskosten) wonende modellen.

c. 100%: annulering binnen 24 uur voor aanvang van de boeking. De opdrachtgever is het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.

6.2 Bij meerdaagse boekingen is de opzegtermijn even lang als de duur van de
boeking. Wordt deze termijn niet aangehouden dan is de opdrachtgever het volledige tarief verschuldigd.

 

7. MOOI WEER BOEKING

Indien de opdrachtgever expliciet met Republic is
overeengekomen dat de boeking uitsluitend van kracht is bij een bepaald weertype, dan is de opdrachtgever eenmaal gerechtigd een dergelijke boeking te annuleren zonder honorarium of kosten verschuldigd te zijn. Bij een tweede annulering is de opdrachtgever het halve tarief verschuldigd. Daarna is de opdrachtgever het gehele tarief verschuldigd, ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

 

8. BETALING

8.1 Republic stuurt een factuur aan de opdrachtgever voor het
verschuldigde bedrag.

8.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bezwaar indient, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen.

8.3 Het verschuldigde bedrag dient door de opdrachtgever uiterlijk binnen
30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Republic.

8.4 De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de tijdige betaling van de nota, ook indien deze opdrachtgever de betaling heeft uitbesteed aan een derde partij.

8.5 Indien de betaling van de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen na dagtekening plaatsvindt is Republic zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom een vertragingsrente te berekenen van 1,5% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een volledige maand worden gerekend.

8.6 Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarin het model en/of Republic voor het incasseren van de vordering of het handhaven van haar rechten een rechtskundige heeft moeten inschakelen.

 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Republic is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Republic tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

 

10. KLACHTEN OVER HET MODEL / WEIGERING

In geval van een klacht van een opdrachtgever zal een vordering van Republic besproken worden. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever de klacht doet met duidelijk opgaaf van redenen en zonodig bewijs. Het model dient onmiddellijk te worden geweigerd door de opdrachtgever. De klacht dient direct schriftelijk aan Republic kenbaar te worden gemaakt middels email of aangetekende brief en kan alleen behandeld worden wanneer ontvangst bevestigd is door Republic.

 

11. GESCHILLENREGELING

Alle uit onderhavige voorwaarden voortvloeiende geschillen worden
beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Wijzigingen voorbehouden.